|

Effn Bieproaten - Juli 2007

Op het eerste gezicht lijkt het vrij rustig aan het Vechtse PB front.

Echter achter de schermen is Plaatselijk Belang met diverse zaken druk bezig.

Om u op de hoogte te stellen van het een en ander, hierbij een kort overzicht van de lopende zaken.


 

Effn Bieproatn , De Vecht juli 2007

 

Brede School/Multi Functioneel Gebouw:


Hier zijn positieve ontwikkelingen te melden.

De gemeenteraad heeft in haar besluitvormende vergadering op 25 juni besloten om € 155.000,--

ter beschikking te stellen om Peuterspeelzaal Pinkeltje een plaats te laten krijgen in de nieuwe brede school c.q. Multifunctioneel gebouw (MFG)

Ook is in deze vergadering besloten om, voor de komende jaren, geld vrij te maken voor de exploitatiekosten van de basisschool St. Antonius en Peuterspeelzaal Pinkeltje, in de nieuwe brede school.
Deze toezeggingen was voor de opdrachtgever ( SKBG) het sein om aan de architect de opdracht te geven het voorlopig ontwerp te vertalen naar het definitieve ontwerp, wat uiteindelijk gaat leiden tot de bouwaanvraag.
Plaatselijk Belang heeft zitting in de stuurgroep als meedenkende partij om de belangen en wensen van de inwoners en verenigingen in De Vecht zoveel mogelijk in te brengen, echter afdwingen kunnen we ze natuurlijk niet, want we zijn geen partij wat betreft de inbreng van financiële middelen.
De stuurgroep kent de volgende samenstelling :

 • Stichting Katholieke Basisscholen Gelderland (St. Antoniusschool)
 • RK Parochie St. Antonius
 • Stichting Peuterspeelzalen Voorst
 • Gemeente Voorst
 • Plaatselijk Belang De Vecht (vertegenwoordiger voor bewoners en verenigingen)

Op dit moment krijgen de plannen dus definitief vorm en verwachten we dat we in september een informatieavond voor alle belangstellenden kunnen houden.

Voortgang Woningbouw De Vecht:


Op 11 juni heeft Plaatselijk Belang De Vecht een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van de gemeente over dit onderwerp.
Hieronder het korte verslag hiervan:

Kort verslag van het gesprek dd 11 juni 2007 tussen:

Dhr.Van Muijden Wethouder Ruimtelijke Ordening Gemeente Voorst

En

Frans Leerkes Plaatselijk Belang De Vecht

Onderwerp: Voortgang woningbouw in De Vecht

De voortgang van de woningbouw in De Vecht is afhankelijk van de uitkomst van de quickscan Odeurwet die in De Vecht is uitgevoerd.
De quickscan brengt de problemen in beeld die te maken hebben met de toepassing van de nieuwe odeurwet.
Dit beleid kan per gemeente en zelfs per dorp verschillen maar gaat wel uit van de richtlijnen die de rijksoverheid hiervoor heeft gesteld.
Uitgang van de nieuwe odeurwet is dat ook in dorpen waar een stankprobleem is tocht gebouwd kan worden zodat deze dorpen niet "op slot" gaan, wat betreft woningbouw nu en in de toekomst.
De gemeente is op dit moment de overlast problemen in kaart aan het brengen en denkt na over oplossingen.
Al met al loopt de geplande woningbouw hier wel weer vertraging mee op.
Met andere woorden: Oplossing voor stankproblemen maken de te bouwen woningen niet duurder.
Wellicht kan deze nog steeds in het 4e kwartaal van 2007 worden gestart.
Iedereen die een bezwaarschrift indient kan de hele zaak dus enorm gaan ophouden.
Ook al omdat iedereen (vooral de jongeren die wachten op een woning in De Vecht) dan zelf kunnen bepalen of ze willen blijven wachten of toch intussen elders een alternatief gaan zoeken.
PB De Vecht heeft in het gesprek diverse malen aangegeven dat de communicatie (of liever gezegd de non communicatie) vanuit de gemeente volstrekt ontoereikend is.
We hadden gehoopt dat we een positiever verhaal zouden kunnen brengen maar dit zijn op dit moment de feiten.
Aan ons zal het niet liggen.

Plaatselijk Belang De Vecht

PB De Vecht houdt naar de diverse partijen de druk erop om in ieder geval te proberen om zsm duidelijkheid te krijgen over wanneer de schop eindelijk eens in de grond kan.
Plaatselijk Belang gaat ervan uit dat dit nog steeds in 2008 gebeuren gaat, echter in welk tijdsvak is op dit moment nog niet duidelijk.
Aan de hand van de uitgevoerde quickscans in de diverse dorpen in de gemeente Voorst, gaat de gemeente hiervoor een beleid bepalen.
Wel is duidelijk dat er in de Vecht een probleem is met de stankcirkels.
Ook met de nieuwe wetgeving geven enkele bedrijven overlast op de aangewezen percelen voor toekomstige woningbouw (wet voorkeursrecht gemeenten).
In juli zal dit voor De Vecht afgerond moeten zijn.
Dit betekent wel dat dan nog wel een gemeentelijk beleid moet worden opgesteld en de verwachting is dat dit niet eerder dan in september klaar is.
Ook was en is wel duidelijk dat locatie LMB niet de makkelijkste locatie is om er woningbouw te ontwikkelen, echter de gemeente gaat er nog steeds voor.
Door van Muijden is toegezegd dat als er oplossingen voor de problemen moeten komen, de kosten van deze oplossingen niet ten laste komen van de prijzen van de woningen.
Om de voortgang er toch in te houden kan de gemeente intussen wel besluiten om een bestemmingsplanprocedure op te starten volgens artikel 19 Lid 2.
Dit is een verkorte snellere manier om een bestemmingsplan ( in dit geval om woningen te mogen bouwen) te kunnen wijzigen.
Echter op deze bestemmingsplan wijziging kan door iedereen nog bezwaar worden aangetekend als deze ter visie wordt gelegd.
Echter dit is een democratisch proces en kan nog de gemeente nog PB De Vecht worden aangerekend.
PB De Vecht heeft aan de gemeente gevraagd om toch zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de voortgang van de woningbouw.
Dit zou natuurlijk heel erg jammer zijn en niet gewenst voor de leefbaarheid van De Vecht nu en in de toekomst.
Van Muijden en Keim hebben aangeboden om in september naar De Vecht te komen om dan de plannen en ontwikkelingen uit te leggen en toe te lichten.
Van Muijden gaf dit toe en beloofde beterschap voor de toekomst.
Harry Davelaar Plaatselijk Belang De Vecht
Dhr. Rik Keim Ambtenaar Ruimtelijke Ordening Gemeente Voorst

Gebied in beweging


Zoals u ongetwijfeld zult merken of ergens hebt gelezen is het gebied waarin wij wonen flink in beweging.
Overheden, vaak i.s.m. met diverse instanties en organisaties, zijn druk doende om plannen te vormen om het gebied sociaal economisch, maar ook bijvoorbeeld fysiek landschappelijk vorm te geven.
Er is vanuit onze maatschappij steeds meer behoefte aan rust, ruimte en recreatie.
Maar ook de behoefte aan ruimte voor wonen en werken veroorzaken een toenemende druk op het platteland, dus ook op De Vecht en omgeving. Nu, maar ook in de toekomst, zal dit alleen maar toenemen.
Enkele plannen die ook De Vecht aangaan:

 • Nationaal Landschap
 • Weteringse Broek
 • Landschap Ontwikkeling Plan (LOP)
 • Landbouw Ontwikkeling Gebied (LOG)
 • Streekplannen


Al deze plannen zullen vroeg- of laat invloed hebben op ons woon- werk en leefklimaat in De Vecht.
PB De Vecht wil, daar waar mogelijk, in een zo vroeg mogelijk stadium meedenken en praten over deze plannen, met overheden en andere instanties en daar waar mogelijk ook invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke uit/invoering.
Dit zal zeker niet altijd lukken, maar daar waar we kansen en uitdagingen zien zullen we die ook grijpen en aangaan. Want het gaat ten slotte over het gebied waar wij wonen, werken en prettig leven. Dat willen we graag zo houden maar wel in ons achterhoofd houdend dat de tijd natuurlijk niet blijft stilstaan, ook niet in De Vecht. En dat is maar goed ook.

Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP)

Sinds vorig jaar is Plaatselijk Belang De Vecht lid van de Vereniging van Kleine Kernen, kortweg VKK genoemd. De VKK heeft zich als doel gesteld:
Intussen hebben zich al 115 Dorpsbelangenorganisaties aangesloten bij de VKK.
Via de VKK kreeg Plaatselijk Belang De Vecht het verzoek om zitting te nemen in de klankbordgroep die het nieuwe Landschaps Ontwikkelings Plan voor de gemeente Epe, Heerde, Apeldoorn en Voorst gaat ontwerpen.
Het doel van het LOP is om uiteindelijk de karakteristieke eigenschappen van het landschap(De IJssel, Veluwe en het tussenliggende gebied) in deze 4 gemeente te versterken.
Samen met de Dorpsbelangenorganisatie van Beekbergen gaan we zitting nemen in deze klankbordgroep die ondermeer uit de volgende partijen bestaat.

 • Gemeente Heerde, Epe, Voorst en Apeldoorn
 • Dorpsbelangenvertegenwoordigers
 • Vertegenwoordigers van sectorale (belangen) organisaties (landbouw, toerisme, cultuurhistorie, natuur, platform plattelandsondernemers IJsselvallei)
 • Terreineigenaren en –beherende organisaties, zoals SBB, Natuurmonumenten, Gelders Landschap, Rijkswaterstaat en Waterschap Veluwe.

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is op 5 juli geweest in het dorpshuis van Voorst.
Wij vertegenwoordigen u in de klankbordgroep, heeft u vragen, opmerkingen, of ideeën over de inrichting van ons mooie landschap? Laat het ons dan weten, dan brengen wij dit via de klankbordgroep in. Check de site www.vvvtij.nl
En om het nog gecompliceerder te maken, er is intussen ook een gebiedsgroep opgericht voor de inrichting van het Landbouw Ontwikkelings Gebied.(LOG)
Dit LOG is gelegen in de gemeente Apeldoorn en Epe, maar De Vecht en buitengebied ligt tegen dit gebied aan, in het zogenaamde verwevings-gebied.
Het LOG is door de provincie aangewezen als plangebied voor bedrijven die in het kader van de reconstructiewet verplaatst moeten worden omdat ze elders "op slot"zitten". Denk hierbij aan een bedrijf dat op de Hoge Veluwe is gevestigd en daar niet meer mag uitbreiden.

Landbouw Ontwikkelings Gebied: (LOG)


De leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.

Plaatselijk Belang wil samen met andere groeperingen meedenken over hoe dit LOG voor alle partijen het best ingericht kan worden.

De groep bestaat verder o.a. uit:

 • De stichting Veluwezoom
 • Agro gebiedsgroep
 • LTO Noord en Apeldoorn
 • Landschapsinrichtingcommissie


Intussen zijn de eerste bijeenkomsten geweest, en hebben de gemeente Epe en Apeldoorn besloten dat de gebiedsgroep een partij is die actief mee mag denken over de inrichting van het L.O.G.

Weteringse Broek :

Tot slot hebben wij binnenkort een gesprek met bureau Eelerwoude en de gemeente Voorst. Doel van het gesprek is om helemaal op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in het gebied, maar ook de verdere planvorming zal ter tafel komen.U leest het genoeg te doen dus.
Hebt u vragen, opmerkingen ideeën over een van de bovenstaande onderwerpen, laat het ons dan weten. Op deze site staan de gegevens van de bestuursleden vermeld.

Rest ons nog om u een prettige vakantie te wensen

Bestuur Plaatselijk Belang De Vecht.