PB de Vecht heeft uw mening nodig over het energievraagstuk

Plaatselijk Belang De Vecht informeerde de bewoners in December over een online avond waarin bewoners konden meepraten met de Gemeente over de Voorster Energie Strategie (zie dit nieuws). Nu is dit proces tot de totstandkoming van de energie-strategieën in volle gang en willen wij de bewoners van de Vecht en omgeving er nogmaals en meer bij betrekken zodat wij de belangen van de Vecht en omgeving zo goed mogelijk kunnen behartigen. Zeker ook vanwege recente ontwikkelingen die er spelen is het belangrijk dat de burgers zelf hun stem laten horen.

We willen jullie eerst nog informeren over de wat er speelt en over een paar weken willen we een online avond houden voor alle bewoners van de Vecht en omgeving. We zullen u tijdig informeren over de datum. Heeft u al vragen en/of opmerkingen, dan kunt u die helemaal onderaan dit bericht al doorgeven aan ons, zodat we die in ieder geval kunnen behandelen die avond. 

Energietransitie, wat is dat?

Er is afgesproken dat we overgaan van de huidige energiebronnen naar duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Deze overgang wordt de energietransitie genoemd. Het houdt in dat we in Nederland in 2030 de CO2 uitstoot met 50% verminderd willen hebben en in 2050 met 95%. Dit is een grote opgave.

RES en VES, wat is dat?

Nederland is in 30 gebieden opgedeeld om regionaal samen te werken. De verschillende regio's maken elk een RES, Regionale Energie Strategie. De Vecht behoort tot de Clean Tech Regio. De Gemeentes Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen vormen deze regio. In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt afgesproken hoe we Energie Neutraal willen gaan worden. De gemeenteraad van de gemeente Voorst wil graag weten hoe de inwoners denken over het opwekken van duurzame energie. Dit wordt uitgewerkt in de Voorster Energie Strategie, de VES. Tijdens de online avonden kon u als bewoner al meepraten, maar door middel van de online avond die PB de Vecht gaat organiseren met puur de bewoners van de Vecht en omstreken willen we graag nog meer input van jullie waar we mee naar de Gemeente kunnen.

U kunt veel meer info vinden over deze onderwerpen via deze linkjes en de video's hieronder:

Regionale en Voorster Energie Strategie | Gemeente Voorst

Digitale Inloopruimte Voorster Energie Strategie 

Regionale Energie Strategie - Cleantech Regio

veelgestelde vragen: FAQ - Cleantechregio RES

Wat wordt er van bewoners gevraagd?

Om samen Energie Neutraal te kunnen worden, wordt ook aan de bewoners gevraagd hoe zij dit willen bereiken. Er wordt ook gevraagd aan de bewoners en de dorpen om zaken zelf in te vullen/te realiseren. Dit wordt vastgelegd in de VES en RES. Plaatselijk Belang De Vecht wil ook van haar bewoners weten hoe zij erover denken. De verschillende mogelijkheden die er zijn om meer energieneutraal te worden kunnen heel veel impact hebben op de bewoners en hun omgeving. Zo hebben windmolens en zonneparken veel effect op de omgeving en de bewoners. We kunnen als inwoners invloed uitoefenen op initiatieven en ook participeren in initiatieven indien gewenst. We willen graag weten hoe jullie erin staan. In de Inloopruimte van de Voorster Energie Strategie is te vinden dat voor de Vecht ongeveer 5 ha zonnevelden nodig zou zijn.  Dit om alvast een idee te hebben wat het inhoud. Echter zouden er ook grotere initiatieven kunnen komen zoals recent gebleken is.

Huidige initiatieven

Velen van jullie zullen ook gemerkt hebben dat voordat de RES of de VES samengesteld en definitief zijn (dit zal de komende maanden plaatsvinden) er al verschillende initiatieven zijn. Op de Apeldoornse kant van de Vecht is al bijna 30 ha zonnepark gerealiseerd en zijn er nog zeer veel grote initiatieven (op dit moment stilgelegd).

Zeer recent is er ook in de Vecht een initiatief van Kronos Solar (internationale ontwikkelaar van zonneparken) gestart, om een 16 ha groot zonnepark te realiseren op de hoek Groenstraat-Bekendijk. Plaatselijke Belang De Vecht heeft zich hier de laatste tijd intensief mee bezig gehouden'en veel in contact geweest met de naaste bewoners. De naaste bewoners van het particuliere initiatief hebben recent een brandbrief geschreven aan de gemeenteraad.

Plaatselijke Belang De Vecht is als gesprekspartner en behartiger van alle inwoners van De Vecht al geruime tijd in nauw contact/overleg met de gemeente Voorst over de invulling van VES in ons gebied. In de afgelopen maanden is gebleken dat de gemeente Voorst haar lokale gesprekspartners, de verschillende belangenverenigingen, niet op de hoogte heeft gesteld van de plannen en klaarblijkelijk zonder overleg en informatie met een groot particulier initiatief (van Kronos Solar) in een vergevorderd stadium is aangekomen. Omdat de naaste bewoners van dat plan ontstemd zijn en de verschillende belangenverenigingen(PBs) niet gekend zijn in het plan heeft Plaatselijk Belang De Vecht, in samenwerking met de Belangenverenigingen van Nijbroek en Terwolde, zich in een brief aan de gemeente gericht om het particulier plan stil te leggen, zodat we eerst weer met alle bewoners kunnen spreken over de situatie en de toekomst. Plaatselijk Belang de Vecht is niet per definitie tegen zonneparken of windparken maar verlangt een goede gesprekspartner te zijn van gemeente Voorst om zodoende de belangen van alle inwoners goed te kunnen behartigen.
Heeft u vragen over dit initiatief of over de betreffende brief en inhoud dan kunt u dat hieronder ook aangeven door het formulier in te vullen. 

Wanneer is de online avond van PB De Vecht over de Energietransitie?

We zullen u zo snel mogelijk informeren wanneer we deze online avond gaan houden. Dit zal ergens in april zijn. We zullen u op Facebook, deze site en ook via mail op de hoogte stellen. Heeft u een vraag of een opmerking of wilt u per mail onze nieuwsbrieven ontvangen dan kunt u dit hieronder aangeven.

Voor dringende vragen of als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met onze bestuursleden Frans Leerkes of Martijn van der Boom.  Het is in ieder geval van belang dat zo veel mogelijk mensen participeren die avond, op dat moment kunt u uw mening geven! Geef dit dus ook door aan de andere bewoners!

Hier nu enkele video's met uitleg over de Regionale Energie Strategie en daaronder het formulier wat u kunt invullen met vragen en opmerkingen.