Legger Waterschap - onderhoud sloten

Bewoners van Kerkstraat nummers 37 t/m 51 hebben in 2015 een brief van het Waterschap Vallei en Veluwe ontvangen over de zogenaamde “legger” en daarmee de beslissing van het waterschap om het onderhoud aan watergangen te wijzigen door dit over te dragen aan de “aanliggende grondeigenaren”. Als Plaatselijk Belang hebben we vanaf de eerste brief (november 2014) contact gezocht met zowel het Waterschap als de gemeente Voorst (ook een “aanliggende grondeigenaar”) over de nieuwe situatie en hoe hier als burger mee om te gaan.

Wettelijk gezien kan het Waterschap deze wijzigingen doorvoeren. Elders in het land zijn vergelijkbare wijzigingen doorgevoerd. Jurispredentie wijst uit dat bezwaar aantekenen geen zin heeft. Tijdens het Kernenteam 2015 is het onderwerp met de gemeente besproken. Op dat moment was de gemeente nog niet officieel op de hoogte gebracht en had men nog geen beleid gemaakt op deze wijziging. Afgesproken werd om ons op de hoogte te houden.

Maart 2106 - De gemeente Voorst heeft ons schriftelijk laten weten het niet eens te zijn met de wijziging van het waterschap en hebben officieel bezwaar gemaakt bij het Waterschap. Indien het Waterschap het besluit niet wijzigt heeft de gemeente Voorst ons laten weten de verantwoording voor het onderhoud aan “de watergang in De Vecht van Kerkstraat tot Grote Wetering” op zich te nemen. Aanwonenden hebben een brief van PB de Vecht ontvangen met deze informatie.

Oktober 2016 - Tijdens het Kernenteam van de gemeente Voorst aan PB de Vecht is het onderwerp wederom besproken. Uit het verslag van de gemeente valt te lezen dat de gemeente een beslissing heeft genomen:

"Inmiddels is er een besluit gevallen met betrekking tot het beroep tegen het besluit van Waterschap Vallei en Veluwe, inzake de vaststelling van de Legger IJsselvallei, met name over de gang van zaken betreffende watergangen. Ten aanzien van De Vecht wordt het onderhoud middels een ambtshalve wijziging van de legger alsnog aan de gemeente toegekend. De belangenvereniging is blij met dit nieuws."

November 2016 - Aanwonenden zijn aangeschreven door het Waterschap. Aanwonenden krijgen de keuze om de sloot (water + grond) dat aan hun grond ligt:

- te kopen
- te huren
- geen van beide

Het voordeel dat het Waterschap biedt is dat aan de koop geen verdere kosten zijn verbonden dan de koopsom. Notariskosten ed worden door het Waterschap gedragen. Het Waterschap schrijft in haar brief dat ongeacht de keuze, de aanwonenden verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de sloot. Dit is verwarrend omdat in het specifieke geval van De Vecht de gemeente een toezegging heeft gedaan. Wij gaan er vanuit dat het Waterschap niet op de hoogte is van deze uitzonderingen en dit daarom niet in de brief heeft opgenomen.

Plaatselijk Belang neemt nav deze brief daarom weer contact op met de gemeente met de vraag hoe het straks zit met het onderhoud en de kosten, als aanwonenden en gemeente (in bepaalde gevallen) samen eigenaar zijn van een stuk sloot en zal hen verzoeken om aanwonenden hierover schriftelijk op de hoogte te brengen.

16 november 2016 - de gemeente heeft een nuance aangebracht in het verslag Kernenteam mbt dit onderwerp:

"Inmiddels is er een besluit gevallen met betrekking tot de zienswijze op het besluit van Waterschap Vallei en Veluwe, inzake de vaststelling van de Legger IJsselvallei, met name over de gang van zaken betreffende watergangen. Ten aanzien van De Vecht wordt het onderhoud van de watergang tussen de Kerkstraat (ter hoogte van nr. 39 en 37) en de Groote Wetering alsnog aan de gemeente toegekend. Omdat dit in eerste instantie niet goed gecorrigeerd was gebeurt dit nu middels een zogenoemde ambtshalve wijziging van de legger. De gemeente hecht veel belang aan deze watergang omdat deze een groot deel van het regenwater vanaf de Kerkstraat afvoert. Daarom wil de gemeente dat het onderhoud in overheidshanden blijft. Over het onderhoud van de overige watergangen is binnenkort een overdrachtsoverleg met de buitendienst van het Waterschap."